ثبت رزومه

در این بخش شما میتوانید خلاصه ای از مشخصات و سوابق کاری خود را در وب سایت کرمان موتور به ثبت رسانده و از این طریق امکان دهید تا حین جستجو در بین رزومه های ارسالی، سوابق شما را نیز بررسی و جهت گزینش با شما تماس بگیرند. فرم را به زبان فارسی پر نمائید.


دو کلید وازه که بیشترین ارتباط با رزومه شما را دارد وارد نمایید. مانند رشته تحصیلی و فیلد کاریسایز فایل رزومه شما میبایست حداکثر 300K باشد. فایل های مورد تایید PDF، Word و Exel میباشد.